Hlavni směry činnosti RISK-MANAGEMENT-CONSULTING, s.r.o.

Naši úlohu vnímáme tak, že pomáháme podnikům, ale také živnostníkům a jednotlivcům, v České a Slovenské Republice rozpoznávat a překonávat rizika, která jsou spojena s jejich činností. 

Při naši práci se řídíme klasickým schématem „Risk managementu“: 

  • rozpoznání rizika;
  • stanovení do jaké míry je možno tato rizika vyloučit podnikovými prostředky;
  • pokud není možné jejich vyloučení – jak je možno tato rizika zmírnit;
  • která zbylá rizika mohou být přenesena na třetí osobu, např. na pojišťovnu;
  • rozhodnutí, které riziko ponesu vědomě já sám;
     

Z dosavadních zkušenosti víme, že v zásadě každý podnikatel zná svůj podnik lépe než kdokoli jiný a tak chápeme naši činnost spíše jako úlohu moderátora, který prostřednictvím otázek a naslouchání doprovází tento proces. Pokud poznáním dospějeme k tomu, že je účelné přenesení rizika na pojistitele, formulujeme požadované pojistné krytí a požádáme několik vhodných pojistitelů o zaslání nabídky a pak s naším komentářem předkládáme tyto nabídky klientovi k rozhodnutí.
 

Po uzavření pojistných smluv přebíráme jejich správu, tzn. že sledujeme vývoj na trhu, sledujeme změny, které by vedly k prospěchu našeho zákazníka a snažíme se o přizpůsobení pojistného krytí změnám rizika u klienta.

V případě škody přebíráme jménem klienta všechna jednání s pojistitelem až do konečného řešení pojistné události.

Naše činnost je kryta provizí, která je součástí každého pojistného (tak, jak je v pojišťovací oblasti obvyklé), takže klientovi nevznikají žádné další náklady.

Abychom mohli vystupovat jménem klienta vůči pojistiteli, potřebujeme klientem potvrzené zplnomocnění. Toto zplnomocnění je, stejně jako celá makléřská smlouva, kdykoli vypověditelné bez udání důvodů a bez výpovědní lhůty, co je na našem pojistném trhu nestandardní. Jsme přesvědčeni, že spolupráce mezi námi a naším klientem má vysokou míru důvěry, takže není třeba stanovit nějaké závazné lhůty. Toto je závazkem pro každého z nás udělat pro naše zákazníky a jejich spokojenost to nejlepší.

I když jsme zplnomocněnci a spojenci pojištěného, cítíme se být zavázáni také pojistiteli ve smyslu fair-play. A tím, že máme s pojišťovnami korektní vztahy, můžeme při jednání s pojišťovnami docílit pro našeho klienta optimální řešení jeho problémů.